Жумагалиева Айсұлу Елтайқызы

Математика кафедрасының доценті

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

Магистрлік диссертациясының тақырыбы: «Липшиц және сызықтық емес интеграл класының операторлары», 1985, Қазақ ССР Ғылым академиясының математика және механика институты

Мамандығы 01.01.01 - Математикалық талдау 
Жалпы жарияланымдар - ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған 50-ден астам
Оқу құралы - 10, оның ішінде ҚазҰПУ базасында ҚР БҒМ РММ «Білім» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі арқылы жариялауға ұсынылған. Абай – 2

 

2013-2018 жылдарға арналған ғылыми мақалалар тізімі.
Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент
Жұмағалиева Айсұлу Елтайқызы

Ғылыми жұмыс атауы

Баспа, журнал (нөмір, жыл)

Бірлескен жұмысшылар

рекомендуемые Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК

1

Дәрісті құрастыра білу құзыреттілікке тексерудің бір ерекше түрі

БҚМУ Хабаршысы, 2013. №2

Булатова А.К.

2

Онлайн режимінде latex тілінде жұмыс істейтін бағдарламаның математикада қолданылуы

БҚМУ Хабаршысы, 2013. №4. Б.81-86.

Сарин Т.Б.

3

Преемственность в обучении математики при изучении темы «Функция»

Вестник ЗКГУ, 2013

Берниязова Ф.А.

4

Жоғары оқу орнындағы математика сабағында дәрісті ұйымдастырудың белсенді формалары

БҚМУ Хабаршысы, 2014. №1(53). Б.64-73

Жумажанова И.А.

5

Көп тілді топтарда математикадан кәсіби терминологияны қалыптастыру

Вестник ЗКГУ, 2014. №2

Ашекенова А.А.

6

Математикалық сауаттылық бағытындағы тапсырмаларды құрастыру

БҚМУ Хабаршысы, 2015. №1. Б.128-132

Тулешова А.С.

7

Қорытынды бақылауды жетілдіру арқылы көп тілді оқытуды ұйымдастыру

БҚМУ Хабаршысы, 2015. №1. Б.69-76

Ашекенова А.А.

8

Математика сабақтарында проблемалық оқыту элементтерін қолдану

БҚМУ Хабаршысы, 2016. №3. Б.108-113

Джамбулова Ж.М.

9

Математика сабатарындағы кері байланыс

БҚМУ Хабаршысы, 2017. №1. Б.122-128

Джамбулова Ж.М.

опубликованные на республиканских и международных конференциях

10

Қашықтан оқытуға арналған электронды оқу-әдістемелік құралды жабдықтау

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Қазіргі математикалық білім: теориясы, әдістемесі, тәжірибе». – Көкшетау, 2013. Б. 113-117

Сарин Т.Б.

11

Қашықтан оқытуда математикалық сөйлемді онлайн режимінде латех тілінде жеткізу

Физика-математика пәндерін модульдік-құзіреттілік оқыту. 2013. Б.33-38

Сарин Т.Б.

12

Преемственность содержания школьного и вузовского курсов математики

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы качества математического образования: теория, методика, опыт». - Кокшетау, 2013. С. 56-59

Берниязова Ф.А.

13

Жоғары оқу орнында математикалық білімді меңгертуде белсенді оқыту әдісін қолдану тиімділігі

«Жаңа ғасырдағы білім және ғылым». Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы. - Орал, 2014. Б. 61-65

Жумажанова И.А.

14

Применение метода кейсов в полиязычных группах по математике

Сборник материалов I Международной научно-практической конференции «Роль и влияние качества нового образования на развитие науки и индустрии РК». – Актобе. 17 мая 2014. С.209-216.

Ашекенова А.А.

15

Қашықтан оқытуда модульдік оқыту технологиясын қолдану.

Педагогикалық үздік тәжрибе мектебі (ғылыми-әдістемелік жинақ). - Орал, 2014. Б.60-74

Сарин Т.Б.

 

Камкиева Жаннат Сырымовна

Математика кафедрасының аға оқытушысы

Барлық мақалалар саны-10

 

2013-2018 жылдарға арналған ғылыми мақалалар тізімі.
Математика кафедрасының аға оқытушысы
Камкиева Жаннат Сырымқызы

Название научного труда

Издательство, журнал (номер, год)

Соавторы

1

О продолжении изометрий квадратичных пространств

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы «Тайманов оқулары-2017». Орал, 2017

Мулдагалиев В.С.

2

Үшбұрыш геометриясынан

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы «Тайманов оқулары-2014». Орал, 2014

 

 

 

Орлова Лариса Григорьевна
Физика-математика кафедрасының аға оқытушысы
Жалпы жарияланымдар - ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған 30-дан астам - 10
Оқулықтар – 12

 

2013-2018 жылдарға арналған ғылыми мақалалар тізімі.
аға оқытушы
Орлова Лариса Григорьевна

Ғылыми жұмыс атауы

Баспа, журнал (нөмір, жыл)

Бірлескен жұмысшылар

рекомендуемые Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК

1

Развитие мышления обучаемых при работе с числом

Вестник ЗКГУ, 2013. №4. С.61-64

Кузьмичева А.Е.

опубликованные на республиканских и международных конференциях

2

Роль математической компетентности в изучении физики

Сб. трудов межд. науч.-пр.конф. «Современная математика: проблемы и приложения», посвященной научно-педагогической деятельности академика А.Д. Тайманова. – Кызылорда. 24-26 октября 2013 года. С. 281-284

Кузьмичева А.Е.,

Серикова Р.

3

Знак «минус» в физике и математике

Материали за IX международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука -2013». – София. т. 19, 17-25 април 2013. С. 73-78

Кузьмичева А.Е.,

Серикова Р.

4

Математический модуль в содержании обучения физике

Материалы Республ. онлайн-конференции «Модульно-компетентностное обучение в преподавании физико-математических дисциплин». - Уральск, 17 ноября 2013, С.111-116

КузьмичевА А.Е.

5

Физико-математическое образование в условиях социально-экономического развития Казахстана

«VI Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми – тәжітибелік конференциясы материалдары жинағы. – орал. 5 мамыр 2014. С .82-83

КузьмичеваА.Е.,

Кульжумиева А.А.

6

Методы математичекой статистики в содержании подготовки учителя физики и астрономии

Маterialy X mezinarodni vedecko-prakticka conference «Prelni vedecke novinky-2014» Dil 3 Pedagogika 27 srpna-05 zari 2014 roku, Praha, С. 26-31

Кузьмичева А.Е., Зубаиров P.Р.

7

Произведения групп, связанных с радикальными кольцами

Сборник материалов международной научно-практической конференции«Таймановские чтения - 2014», посвященная научно-педагогической деятельности академика А.Д. Тайманова. - Уральск. 5 декабря 2014. С. 85-87

Мулдагалиев В.С.

8

Топологические группы с дополняемыми бесконечными подгруппами

Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Махамбетовские чтения - 7». - Уральск, 23 октября 2015. С. 368-371

Мулдагалиев В.С.

9

     

 

Маутеева Самал Махамбетовна

Математика кафедрасының аға оқытушысы, магистр

Магистрлік диссертатция тақырыбы « дифференциальды операторының квазисызықты тұрақты диагоналды коэффициентті жүйесінің көппериодты шешімдері», 2014, БҚМУ, Орал

Барлық макалалар саны – 9, оқу әдістемелік құрал – 6, электронды құрал - 11

 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің

математика кафедрасының аға оқытушысы, магистр

Маутеева Самал Махамбетовнаның 2013-2018 ж.ж. ғылыми еңбектерінің тізімі  

Еңбектің атауы

Басылым немесе журнал атауы (№, жыл)

Ескерту

1

Коэффициентные признаки существования колебательных решений линейных - уравнений второго порядка с постоянными на диагонали коэффициентами

Международая конференция

Актобе. 2013 г.

Сартабанов Ж.А.

Кульжумиева А.А.

2

Колебательные решения одной квазилинейной системы с постоянными на диагонали коэффициентами

Международая конференция

Алматы

СартабановЖ.А.

Кульжумиева А.А.

3

Оқушылардың математика – логикалық мәдениетін қалыптастыру

М.Өтемісов атындағы БҚМУ. – Махамбет оқулары-7 атты дәстүрлі республикалық ғылыми - тәжірибелік конференциясы материалдары; 2015ж

Мулдагалиев В.С.

4

Исчисления технологических возможностей и их алгоритмические свойства

М.Өтемісов атындағы БҚМУ. – Орал.2016ж.

Мулдагалиев В.С.

5

Приведенная мультипликативная группа слабо разветвленного расширения локального поля.

Материалы международной научно-практической конференций "Таймановские чтения-2017". с. 58-62

Мулдагалиев В.С.

6

Үшінші ретті теңдеулерінің көппериодты тербелісті шешімдері.

Қ.Жұбановатындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ақтөбе 2017. Халықаралық ғылыми конференция еңбектері 75-79б.

Сартабанов Ж.А.

7

Сызықтық дифференциалдық теңдеуді шешудің бір әдісі

Педагогикалық үздік тәжірибе мектебі материалдар жинағы 118-129

 

 

Мухамбетова Ботагоз Жантлешовна

Математика кафедрасының оқытушы, магистрі

Магистрлік жұмыстың тақырыбы: «Бір квазисызықты бірінші ретті дербес туындылы бір операторлы теңдеулер жүйелерінің көппериодты шешімдері»

 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің

математика кафедрасының оқытушы магистрі

Ғылыми жұмыс атауы

Баспа, журнал (нөмір, жыл)

Бірлескен жұмысшылар

Многопериодические решения систем уравнений с одним квазилинейным дифференциальным оператором в частных производных первого порядка

Вестник Карагандинского университета. Серия математика. №2(78), 2015. С. 112-117.

Сартабанов Ж.А., Кульжумиева А.А.

Оценка базовых интегралов в окрестности многопериодического решения одной квазилинейной системы уравнений в частных производных первого порядка

Международная научная конференция «Теория функций, функциональный анализ и их приложения». - Алматы. 9-10 декабря 2014. С.115-116.

Сартабанов Ж.А., Кульжумиева А.А.

Структура общего интеграла и многопериодическое решение одной квазилинейной системы с дифференциальным оператором в частных производных

Материалы международной научно-практической конференции «Информационные технологии: инновации в науке и образовании». Актобе, 2015. С. 211-214.

Сартабанов Ж.А., Кульжумиева А.А.

Бір квазисызықты дербес туындылы теңдеулер жүйесінің базалық интегралдарының көппериодты шешімдер маңайындағы экспоненциалық өзгерісі.

Сборник материалов международной научно-практической конференции «Таймановские чтения -2014». 5.12.5014. Уральск: РИЦ ЗКГУ 2014. С.97-98

Сартабанов Ж.А., Кульжумиева А.А.

Кульжумиева Айман Амангельдиевна

Математика кафедрасының доценті

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент БҚМУ

Докторлық диссертация тақырыбы «Көп өлшемді дифференциалдық теңдеулер жүйелерінің мерзімді шешімдері», 2009, ҚР БҒМ Математика институты, Алматы қ.

01.01.02 - Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика мамандығы
Барлық жарияланымдар - 102, оның ішінде Scopus журналы, Web of Science - 6, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті - 19
Монографиялар – 1

Оқу құралдары - 13, оның ішінде ҚазҰПУ базасында ҚР БжҒМ РММ «Білім» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі арқылы жариялауға ұсынылған. Абай – 1

 

2013-2018 жылдарға арналған ғылыми мақалалар тізімі.
Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент БҚМУ
Күлжұмиева Айман Амангелдіқызы

Ғылыми жұмыс атауы

Баспа, журнал (нөмір, жыл)

Бірлескен жұмысшылар

индексируемые журналы Scopus, Web of Science

1

Information technology on the study of mathematics bachelors nonmathematical specialties

Life Science Journal, Acta Zhengzhou University Overseas Edition. M Arsland Press POBox 180432 Richmond Hill, NewYork11418, USA

2014. pp. 333-336

Жанысова А.Б., Нуркасымова С.Н., Ермекова Ж.К. Бидайбеков А.К., Садыкова Ж.М.

2

Многопериодические решения систем уравнений с одним квазилинейным дифференциальным оператором в частных производных первого порядка

Вестник Карагандинского университета. Серия математика. №2(78), 2015. С. 112-117.

Мухамбетова Б.Ж., Сартабанов Ж.А.

3

О приводимости линейной -системы с постоянными на диагонали коэффициентами к -системе с жордановой матрицей в случае эквивалентности ее одному уравнению высшего порядка

Вестник Карагандинского университета. Серия математика. №4(84), 2016. С. 88-93.

Сартабанов Ж.А.

4

On multiperiodic integrals of a linear system with the differentiation operator in the direction of the main diagonal in the space of independent variables

Eurasian Mathematical Journal. 2017, Vol. 8, №1. Р.67-75.

Sartabanov Zh.A.

5

Reduction of linear homogeneous -systems to the jordan canonical form

Известия НАН РК. Серия физ-мат. 2017, №5(315). С.5-12.

Sartabanov Zh.A.

6

Coefficient criterion of existence of multiperiodic solutions of a linear system of four differential equations with constant coefficients on diagonal

Известия НАН РК. Серия физ-мат. 2018, №3(319). С.74-80.

Sartabanov Zh.A.

рекомендуемые Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК

7

Применение метода проектов в обучении будущих учителей математики решению задач, приводящих к дифференциальным уравнениям

Вестник ЗКГУ им. М. Утемисова. №1(53), 2014. С. 73-84.

Лукьянов С.

8

Методика обучения интегральным исчислениям на основе использования мультимедийных технологий

Вестник ЗКГУ им. М. Утемисова. №2(54), 2014. С. 67-75.

Гайсакова А.

9

Использование компетентностно-ориентированных заданий при изучении курса «Дифференциальные уравнения»

Вестник ЗКГУ. №4 (60). 2015. С.153-162

Сайхатдинова Н.

10

Особенности реализации деятельностного подхода при формировании пространственного мышления учащихся

Вестник ЗКГУ. №1 (61). 2016. С.147-159.

Конырбаева Н.Н.

11

Эффективность применения информационных технологий на уроках математики

Вестник ЗКГУ. №2 (62). 2016. С.128-134.

Даупаев Н.М.

12

Реализация программы полиязычного обучения при изучении курса «Дифференциальные уравнения»

Вестник ЗКГУ. №4 (64). 2016. С.110-116.

Негметов М.Ж.

13

Построение периодического решения квазилинейной системы

Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2017, №6(121). Ч.1. С.25-29.

Сартабанов Ж.А.

14

О существовании периодического решения нелинейной -системы

Вестник КазНПУ им. Абая. Серия физико-математические науки. 2017, №4(60). С. 56-62.

Сартабанов Ж.А.

15

Приводимость линейных многопериодических уравнений с оператором дифференцирования по диагонали

Математический журнал. 2018, т.18. №1(67). С.139-150.

Сартабанов Ж.А.

опубликованные на республиканских и международных конференциях

16

Возможность интеграции теоретического и практического компонентов в обучении при модульном построении курса

Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» матеріали конференції. – Київ. 19–20 квітня 2013 року. С.291-294.

Лукьянов С.

17

Колебательные решения линейных уравнений с оператором дифференцирования по периодическому векторному полю

Материалы международной научной конференции «Дифференциальные уравнения и приложения». – Актобе. 26.01.13. С83-84.

Сартабанов Ж.А., Аймичева Г.И.

18

Коэффициентные признаки существования колебательных решений линейных -уравнений второго порядка с постоянными на диагонали коэффициентами

Материалы международной научной конференции «Дифференциальные уравнения и приложения». – Актобе. 26.01.13. С84-85.

Сартабанов Ж.А., Маутеева С.М.

19

Информационные технологии в системе подготовки будущих учителей математики

Сборник трудов международной научно-практической конференции «Таймановские чтения-2013». 24-26 октября, 2013. С.264-268

Гайсакова А.И.

20

Содержание образования будущего учителя математики на основе внутрипредметной интеграции

Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы качества математического образования: теория, методика, опыт». – Кокшетау. 28 - 29 июня 2013.

Лукьянов С.

21

Значение прикладной направленности в физико-математическом образовании

Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» матеріали конференції. – Київ. 19–20 квітня 2013 року. С.259-260.

Гайсакова А.

22

К колебаниям в системах с оператором дифференцирования по векторному полю

Международная научная конференция «Дифференциальные уравнения и математическая физика», 10-11 октября 2014, Алматы. С. 33-34.

Сартабанов Ж.А. Аймичева Г.И.

23

Колебательные решения одной квазилинейной системы с постоянными на диагонали коэффициентами

Международная научная конференция «Дифференциальные уравнения и математическая физика», 10-11 октября 2014, Алматы. С. 154-155.

Сартабанов Ж.А. Маутеева С.М.

24

Физико-математическое образование в условиях социально-экономического развития Казахстана

«VI Махамбет оқулары» ғылыми –практикалық конференция материалдары, Орал, 5-6 мамыр 2014. С. 71-72.

Кузьмичева А.Е., Орлова Л.Г.

25

Оценка базовых интегралов в окрестности многопериодического решения одной квазилинейной системы уравнений в частных производных первого порядка

Международная научная конференция «Теория функций, функциональный анализ и их приложения». - Алматы. 9-10 декабря 2014. С.115-116.

Сартабанов Ж.А., Мухамбетова Б.Ж.

26

Структура общего интеграла и многопериодическое решение одной квазилинейной системы с дифференциальным оператором в частных производных

Материалы международной научно-практической конференции «Информационные технологии: инновации в науке и образовании». Актобе, 2015. С. 211-214.

Сартабанов Ж.А., Мухамбетова Б.Ж.

27

Деятельностный подход и особенности его реализации в процессе формирования пространственного мышления учащихся

«Махамбет оқулары-7» атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Орал, 2015. С. 221-223.

Конырбаева Н.Н.

28

Компетентностно-ориентированное задание по дисциплине «Дифференциальные уравнения»

«Махамбет оқулары-7» атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Орал, 2015. 233-237.

Сайхатдинова Н.Б.

29

Formation of students spatial thinking within activity approach

Materials of XII International Research and Practice Conference «Areas of scientific thought -2015/2016». 30.12.15-07.01.16. 8 volume. P.51-54.

Konyrbayeva N.N.

30

Полиязычие в системе образования: состояние вопроса

Международная научно-практическая конференция «Индустриально-инновационное развитие Казахстана: тренды, проблемы и перспективы», посвященной международной выставке «EXPO-2017». 9 июня 2016. С.211-213.

Негметов М.Ж.

31

Опыт использования мультимедийных технологий при изучении дисциплины «Дифференциальные уравнения» в полиязычных группах

Материалы IX Международной научно-практической интернет-конференции «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам». - Мозырь, 21-24 марта 2017. С.34-35.

Негметов М.Ж.

32

Интегрирование линейных -уравнений с постоянными на диагонали коэффициентами и их многопериодические решения

Международная научная конференция «Современные проблемы математики, механики и информатики», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан, 9-10 декабря 2016 года, Караганда. C.34.

Сартабанов Ж.А.

33

Функция Грина многопериодической задачи для линейной системы с оператором дифференцирования по главной диагонали

Международная научная конференция «Весовые оценки дифференциальных и интегральных операторов и их приложения», посвященная 70-летию профессора Р. Ойнарова. Астана, 4 -6 мая 2017 г. С.210-213.

Сартабанов Ж.А.

34

Исследование некоторых вопросов многопериодических колебаний в линейных системах с оператором дифференцирования по диагонали

Международная научно-практическая конференция «Таймановские чтения - 2017». Уральск, 25 октября 2017 г. С.7-12.

Сартабанов Ж.А.

35

К вопросу о периодических решениях систем -уравнений

Международная научная конференция «Проблемы прикладной математики и информатики». Актобе, 10-11 ноября 2017 г. С.67-70.

36

Многопериодические решения линейных систем с оператором и постоянной на диагонали матрицей

XVIII Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям «Еругинские чтения-2018». Гродно, Беларусь. 15 – 18 мая 2018 г. С.23-24.

Сартабанов Ж.А.

 

Джамбулова Жаркынай Мурадымовна

Математика кафедрасының оқытушы, магистрі

Магсистрлік диссертациясының тақырыбы: «Педагогикалық жоғары оқу орнында математикалық пәндерді оқытуда проблемалық оқыту технологиясын қолдану», 2017, М. Өтемісов ат. БҚМУ, Орал

Барлық мақалалар саны - 4

 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

математика кафедрасының оқытушысы

Ж.М. Джамбулованың ғылыми еңбектерінің тізімі

Жұмыстың атауы, түрі

Баспа, журнал (атауы, №, жылы, беттерi),

авторлық куәліктің, патенттің №

Қосалқы

авторлардың аты-жөні

1.

Графтардың матрицалары

«Махамбет оқулары – 7» атты дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары жинағы, І том, 23 қазан 2015, Орал. Б.214-218 .

Жұмағалиева А.Е.

Жұбанышева З.Ж.

2.

Математика сабақтарында проблемалық оқыту элементтерін қолдану

БҚМУ Хабаршысы, 2016. №3 (63). Б. 108-113.

Жұмағалиева А.Е.

3.

Математика сабақтарындағы кері байланыс

БҚМУ Хабаршысы, 2017. №1 (65). Б.122-128.

Жұмағалиева А.Е.

4.

Дискретные группы отражений в пространстве Лобачевского большой размерности

Сборник материалов международный научно-практической конференции «Таймановские чтения-2017», посвященной 100 летию д.ф.-м.н., академика А.Д. Тайманова, 25 октября 2017, Уральск. С.52-55.

Мулдагалиев В.С.

 

Закариева Зарует Алмазовна

Математика кафедрасының оқытушысы

 

2013-2018 жылдарға арналған ғылыми мақалалар тізімі.
 оқытушысы
З.А.Закариеваның

Ғылыми жұмыс атауы

Баспа, журнал (нөмір, жыл)

Бірлескен жұмысшылар

опубликованные на республиканских и международных конференциях

1

Кейбір дифференциалдық операторлардың классы туралы

Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және білім -2016» атты ХІ Халықаралық ғылыми конференциясының баяндамалар жинағы. – Астана, 2016. Б.1205-1208

 

2

Кейбір комплекс мәнді функциялар класының нөлдері туралы

Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылымжәнебілім -2017» атты ХІ Халықаралық ғылыми конференциясының баяндамалар жинағы. – Астана, 2017. Б.1505-1511

 

3

Кейбір дифференциалдық операторлар класының меншікті мәндері туралы

Студенттер мен жасғалымдардың «Ғылымжәнебілім -2017» атты ХІ Халықаралық ғылыми конференциясының баяндамалар жинағы. – Астана, 2017, Б.1443-1447