5В011100 –    «Информатика»

Кәсіби қызметінің саласы: 5В011100 – «Информатика» маман бакалаврларының кәсіби қызметінің саласы болып:

Ð информатика оқу пәнінен және басқа қосымша мамандықтарға сәйкес басқа оқу пәндерінен әртүрлі жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназияларда, колледждерде, лицейлерде сабақ беруге, соның ішінде жаңа педагогикалық және ақпараттық технологияны қолдану;

Ð ақпараттық, математикалық, программалық қамсыздандыруды жобалауға, орнатуға және әрі қарай жалғастырудың барлық этаптарына қатысу;

Ð таңдап алынған бағыт бойынша және сәйкес салаларда ғылыми зерттеулер жүргізу;

Ð жаңа технологияларды пайдаланып, ғылыми негізде өз жұмысын ұйымдастыру.

 

Кәсіби қызметінің нысаны болып:

Ð орта мектеп және орта кәсіптік оқу орындары, лицейлер, гимназиялар, кәсіби техникалық училищелер;

Ð ғылыми-зерттеу институттары, математика, информатика, педагогика, психология және информатиканы оқыту әдістемесі саласындағы орталықтар;

Ð мемлекеттік басқару ұйымдары, білім беру департаменттері;

Ð математикалық әдістерді және компьютерді пайдаланатын жекеменшіктің әр түрлі ұйымдары табылады.

 

Кәсіби қызметінің пәндері болып:

Ð орта, арнаулы орта кәсіптік оқу орындарының оқушылары;

Ð ғылыми-зерттеу институттарындағы, жоғары оқу орындарындағы;

Ð лабораториялардағы, конструкторлық бюролардағы приборлар мен жабдықтар;

Ð физикалық-математикалық әдістерді және ЭЕМ-ді жаратылыстанудың әртүрлі облыстарындағы информациялық жүйелер мен технологияларда қолдану.

 

Кәсіби қызметінің түрлері

5В011100 – «Информатика» мамандық бакалаврлары келесі кәсіби іс-әрекеттерді орындай алады: 

Ð білім беру;

Ð ғылыми-зерттеу;

Ð әлеуметтік-педагогикалық;

Ð ұйымдастыру-тәрбиелілік;

Ð мәдени-ағартушылық;

Ð коорекциялық-дамытушылық

 

Кәсіби қызметінің бағыты

5В011100 – «Информатика» мамандық бакалаврының кәсіби іс-әрекеттер бағыты :

Ð класс ұжымын ұйымдастыру;

Ð оқушыларды оқыту және тәрбиелеу;

Ð ата-аналар қоғамымен байланысты орнату;

Ð әртүрлі конференцияларға қатысу;

Ð ғылыми-теориялық білімді және кәсіби біліктілікті арттыру;

Ð жаңа педагогикалық және ақпараттық технологияларды үйрену және енгізу.

 

5В060200 –    «Информатика»

5В060200 – «Информатика» бакалавр мамандығының кәсіби қызметінің объектілері:

Ð Информатика и қолданбалы математика;

Ð Ақпараттық технологиялар;

Ð Регионалды және глобальды ақпараттық тораптары және Internet-технологиялар.

 

Бакалаврдың әсіби қызметінің объектілері

Ð жобалау және ғылыми-зерттеу институттар, басқару органдары;

Ð ақпараттық технологиялар департаменті, қаржылық ұйымдар, бизнес-структуралар;

Ð білім беру мекемелері, оқу орындары; 

Ð өнер кәсіптік өндіріс.

 

Бакалаврдың кәсіби қызметінің пәні:

Ð қазіргі операциялық жүйелер үшін аппараттық қамтамасыздандыру;

Ð регионалды және глобальды ақпараттық тораптары және Internet-технологиялар дамыту үшін программалық және аппараттық қамтамасыздандыру;

Ð педагогикалық қызметте, абстрактылы ұғымдарды ғылыми зерттеулер, процестердің табиғи анимациясы және компьютерлік визуализацияны, техникалық және ғылыми қолдану мен өңдеу үшін программалық қамтамасыздандыру;

Ð деректер базаларын басқару жүйесін (ДББЖ), сұрыптау жүйелерін және жасанды интеллект жүйелерін жобалау және дайындау үшін жаңаша ұмтылыс;

Ð ғылыми есептерді шешу үшін қазіргі математикалық әдітер, қолданбалы математика және информатика әдістері, білім, техникалар, экономика және басқару.

 

Кәсіби қызметінің түрлері

5В060200 – «Информатика» мамандығы бойынша бакалавр мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

Ð ғылыми-зерттеу;

Ð өңдірістік-технологиялық;

Ð ұйымдастыру-басқармалық;

Ð жобалау-конструкторлық;

Ð білім беру.

 

5В060200 – «Информатика» бакалавры мамандығы бойынша кәсіби қызметінің бағыттары: 

Ð аппараттық-программалық кешендер мен жүйелердің әдістерін, алгоритмдерін, программаларын талдау, теориялық және эксперименталдық зерттеу;

Ð құру және зерттеудің есептеуіш және информациялық процестердің математикалық, программалық модельдері, кәсіптік қызметінің іс әрекеттердің объектілерімен байланысты;

Ð ақпараттық-программалық кешендердің жоспарларын, программаларын және зерттеу әдістерін құру;

Ð аппараттық-программалық кешендерді тестілеу жіне жөндеу;

Ð аппараттық программалық кешендер мен жүйелердің әдістерін, алгоритмдерін, программаларын талдау, теориялық және экперименталдық зерттеу;

Ð белгіленген уақытта белгіленген сапамен кәсіптік қызметтің объектілерін дайындау үрдісін бағалау, бақылау және басқару;

Ð кәсіптік қызметтің объектілерін дайындау үрдісін бағалау, бақылау және басқару;

Ð кәсіптік қызметтің объектілерін дайындау және зерттеу үрдісін ұйымдастыруда ЕТ технологиясы, аспаптық құралдарын және құралдарын таңдау;

Ð кәсіптік қызметтің объектілерін дайындаудың үрдісін қабылданған ұйымдастыруының ішінде персоналды оқыту.

 

 

5В070400 – «Есептеуіш техника және программалық қамтамасыз ету»

Кәсіби қызметінің саласы

Түлектердің кәсіби қызмет сферасы болып есептеу техникасы мен программалық қамтамасыз етуді әртүрлі облыста, атап айтқанда: машина жасауда, металлургияда, транспортта, телекоммуникацияда, ғылым мен білім беруде, денсаулық сақтауда, ауыл шаруашылығында, қызмет көрсету сферасында, әкімгерлік басқаруда, экономикада, бизнесте, әртүрлі технологиялармен басқаруда, яғни адам қызметінің барлық дерлік сферасында қолданатын, жасайтын және жүзеге асыратын мемлекеттік және жеке мекемелер мен ұйымдар саналады.

 

Кәсіби қызметінің нысаны

5В070400 – «Есептеуіш техника және программалық қамтамасыз ету» мамндығы түлектердің кәсіби қызмет объектілері болып төмендегілер саналады:

Ð есептеу машиналары, кешендер, жүйелер мен желілер;

Ð ақпаратты өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелері;

Ð автоматтандырылған жобалау жүйелері;

Ð есептеуіш техника және ақпараттық жүйе құралдарын программалық қамтамасыз ету (программалар, программалық кешендер және жүйелер).

 

Кәсіби қызметінің пәндері

5В070400 – «Есептеуіш техника және программалық қамтамасыз ету» мамандығы түлектерінің кәсіби қызмет пәндері:

Ð аталған жүйелерді математикалық,

Ð ақпараттық,

Ð техникалық,

Ð эргономикалық,

Ð ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз ету.

 

Кәсіби қызметінің түрлері

5В070400 – «Есептеуіш техника және программалық қамтамасыз ету» мамандық бакалаврлары келесі кәсіби іс-әрекеттерді орындай алады: 

Ð жобалау-конструкторлық;

Ð өндірістік-технологиялық;

Ð тәжірибелік-зерттеушілік;

Ð ұйымдастыру-басқарушылық;

Ð эксплуатациялық.

 

Кәсіби қызметінің бағыты

5В070400 – «Есептеуіш техника және программалық қамтамасыз ету» мамандық бакалаврының кәсіби іс-әрекеттер бағыты :

Ð есептеуіш машиналар, кешендер, жүйелер мен желіліер;

Ð ақпаратты өңдеу және басқарудағы компьютерлік жүйе;

Ð автоматтандырылған жүйелерді жобалау;

Ð басқару мен ақпаратты өндеудің компьютерлік жүйесін бағдарламалық қамтамасыз ету (бағдарламалар, бағдарламалық кешендер және жүйелер).

 

 

5В070300 –    «Ақпараттық жүйелер»

Кәсіби қызметінің саласы

5В070300-«Ақпараттық жүйелер» маман бакалаврларының кәсіби қызметінің саласы болып:

Ð Өнеркәсіп,

Ð Ғылым;

Ð Білім;

Ð Мәдениет;

Ð Ауыл шаруашылығы;

Ð Мемлекеттік басқару;

 

Кәсіби қызметінің нысаны

Адамға қызмет етудің барлық салаларында ақпараттық жүйелерді жасайтын, іске қосатын және қолданатын әртүрлі меншік түрлеріне жататын кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады

 

Кәсіби қызметінің пәндері

Бітірушілердің кәсіптік қызмет пәні ақпараттық жүйелердің математикалық, ақпараттық, программалық, техникалық, ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етілуі, содай-ақ оларды жобалау, игеру, іске қосу, сүйемелдеу технологиялары болып табылады

 

Кәсіби қызметінің түрлері

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандық бакалаврлары келесі кәсіби іс-әрекеттерді орындай алады: 

Ð жобалау-конструкторлық;

Ð өндірістік-технологиялық;

Ð ұйымдастыру-басқарушылық;

Ð эксплуатациялық

 

Кәсіби қызметінің бағыты

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандық бакалаврының кәсіби іс-әрекеттер бағыты :

Ð ақпараттық-іздеуші жүйелерді жасау, іске қосу және пайдалану;

Ð ақпараттық-басқарушы жүйелерді жасау, іске қосу және пайдалану;

Ð эксперттік жүйелерді жасау, іске қосу және пайдалану;

 

Ð ақпараттық-ұйымдық жүйелерді жасау, іске қосу және пайдалану;

FaLang translation system by Faboba
  • 1